welcome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit aenean commodo

follow our awesomeness
back to top

FOND konkurs za grafičko rešenje majice - Multifrenija

NAGRADNI KONKURS za grafičko rešenje majice na temu:
» MULTIFRENIJA « Koji je tvoj SELF-i? 

PRAVILA I USLOVI NAGRADNOG KONKURSA

 

ORGANIZATOR

Konkurs organizuje: Udruženje FOND, Mihizova 11, Beograd (u daljem tekstu ORGANIZATOR), koji ima sva prava i obaveze koje proizlaze iz ovog konkursa.

TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA KONKURSA

Nagradni kreativni konkurs sprovodi se u svrhu informisanja javnosti o programu i poslovnima Udruženja, sa ciljem da podstakne umetničko stvaralaštvo. Učesnici konkursa treba da dostave svoje kreativno rešenje na zadatu temu – Multifrenija.

Multifrenija je fenomen savremene kulture. Savremen čovek je fragmentiran, prerano izložen surovosti sveta i povređujućem uticaju roditelja, nesposoban da se odupre masovnim medijima koji oblikuju njegov svet i njega samog.
Savremen svet je lišen bliskosti, podrške, posvećenosti, velike objedinujuće ideje, solidarnosti, milosrđa.

Pitanja:
1. Da li pojam selfa gubi značenje ako osoba ima višestruke self-ove?
2. Intiman život nekad i sad?
3. Da li se savremeni identiteti formiraju, razvijaju i održavaju u širokoj mreži socijalnih odnosa?
4. Switching? Označava menjanje kanala, ali i prelaz sa jedne podličnosti na drugu?

O temi

“Multifrenija je pojava modernog društva, tumačenje postmodernog identiteta kao adaptacija na uslove života i njihov uticaj na neke psihološke koncepcije višestrukosti identiteta, multi-selfa.
Savremeni identiteti (danas poželjni), formiraju se, razvijaju i održavaju u širokoj mreži socijalnih odnosa koji su površni, mnogobrojni, kratkotrajni, emocionalno i moralno beznačajni. U današnjem svetu MULTIFRENIJE, ono što smo nekada nazivali intimnim životom, potpuno je promenilo svoju prirodu. Ravnoteža je otud neophodna i najteže dosežna. Ako ne osećamo nikakvu pripadnost ne možemo imati stabilan self, a sa druge strane, potpuna posvećenost i vezanost za bilo koju društvenu grupu impliciraju neku vrstu nepostojanja selfa. Recimo, ljudi su ranije vezivali svoje identitete uz načela kao što su čast, postojanost, istrajnost, dok se danas smatra da problem može predstavljati nepromenljivost identiteta, nesposobnost za brzo prilagođavanje, promenu shvatanja, osobina… Konačan stadijum u ovom prelazu ka postmoderni jeste dostignut kad self potpuno nestane u odnosima. I tako čovek pojavom interneta zapravo menja svoju psihološku osnovu. To je ključno.”
Tekst preuzet sa: www.academia.edu

TRAJANJE KONKURSA

Konkurs traje od 10. marta do 30. aprila 2019. godine.
Radovi se šalju od 10. do 30. aprila, a javno glasanje i žiriranje traje od 01. maja do 10. maja 2019. godine.

Konkurs se sprovodi na internet stranici organizatora:
Fondfashionhouse.com

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica koja dostave svoje kreativno rešenje na zadatu temu. Učestvovanjem u nagradnom kreativnom konkursu učesnici prihvataju ova Pravila. Smatra se da svaki učesnik svojim učestvovanjem u konkursu, potvrđuje da je upoznat sa ovim pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU

Učesnici konkursa treba da osmisle kreativno grafičko rešenja za print na majci, odgovarajući na zadatu temu. Svoje kreativno rešenje učesnici dostavljaju na email adresu Udruženja FOND: fond.production.house@gmail.com

Radovi se dostavljaju u jednom od sledećih formata: .jpeg, .jpg ili .png. na email adresu Organizatora.
Potrebno je dostaviti radove u formatu A3 portrait (420×297 mm), rezolucija 300 dpi. Nakon proglašenja, potrebno je da pobednici dostave svoje radove i u vektorskom formatu, ili .psd file, pripremljene za štampu.
U zavisnosti od formata pobedničkih rešenja, štampa na nagradama će se vršiti u tehnici digitalne ili sito štampe (do 7 boja).
Radovi se dostavljaju u periodu od 10. marta do 30. aprila, do ponoći.
Radovi dostavljeni van definisanog roka, neće biti razmatrani.

Prilikom slanja svojih radova, učesnici u subject-u mejla treba da navedu: Prijava za konkurs za izradu majice na temu: Multifrenija – Koji je tvoj SELF-i?

Uz radove, učesnici treba da dostave i svoje kontakt podatke:

 • Ime i prezime
 • Kontakt telefon
 • Kontakt e-mail adresu

Svi dostavljeni radovi biće objavljeni na web sajtu organizatora: Fondfashionhouse.com gde će biti dostupni za javnost i javno glasanje.

Nakon završenog izbora i objave pobednika, FOND će u svom galerijskom prostoru organizovati izložbu svih pristiglih radova.

JAVNO GLASANJE, ŽIRIRANJE, NAGRADE I OBJAVA POBEDNIKA

Žiriranje pristiglih radova se sprovodi na dva nivoa i dodeljuju se nagrade:

1. Nagrada publike – za osvojeni najveći broj glasova u procesu javnog glasanja.

Nagrada za prvo mesto koju dodeljuje FOND sastoji se od izrade 30 majci (crnih i belih, klasičnog kroja), 30 dukseva i 30 cegera urađenih po pobedničkom dizajnu i uručenja nagrade dizajneru, odnosno učesniku.
Dizajner može svoje proizvode izlagati u galerijskom prostoru Udruženja FOND.
2. Nagrada žirija – žiriranje pristiglih radova sprovode osnivači udruženja i stručni žiri.

Drugo mesto dobija nagradu: 20 majci i 20 cegera urađenih po izglasanom dizajnu.

3. Nagrada žirija – žiriranje pristiglih radova sprovode osnivači udruženja i stručni žiri.
Treće mesto dobija nagradu: 20 cegera urađenih po izglasanom dizajnu.
Dizajneri imaju mogućnost izlaganja svojih proizvoda u FOND-u.
Objava pobednika biće sprovedena na web strani Organizatora, kao i na Facebook stranici Organizatora: www.facebook.com/FOND.fashion.house

Detalji o preuzimanju nagrade će biti naknadno dogovoreni sa pobednicima konkursa.
Obaveza Organizatora je da sve nagrade uruči do kraja 2019. godine

 

ZABRANE I OGRANIČENJA

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje prijavljeni sadržaj u sledećim situacijama:

 • Učesnik krši ova pravila
 • Sadržaj je već prijavljen na konkurs
 • Sadržaj je tuđe autorsko delo
 • U sadržaju se nalaze zakonom zabranjeni elementi ili je sadržaj uvredljiv
 • Sadržaj nije u skladu sa pravilima konkursa

Organizator zadržava pravo da ukloni neprimeren, ili uvredljiv sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućava se dalje učestvovanje u kreativnom konkursu.

PUBLICITET

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici konkursa suglasni su da se ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i slika mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Nagrade će se isporučiti prema predlogu Organizatora.

ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • bilo kakve posledice nastale usled pogrešne upotrebe, ili zloupotrebe uslova kreativnog konkursa od strane učesnika u kreativnom konkursu ili trećih osoba
 • neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učestvovanja u konkursu
 • (ne)funkcionisanje internet strane Organizatora, bez obzira na razloge (ne)funkcionisanja
 • (ne)tačnost podataka koje pošalju učesnici u kreativnom konkursu.

Organizator se obavezuje da će podatke učesnika obraditi i čuvati u skladu sa važećim propisima i zakonima.

ODREDBE

Učesnici kreativnog konkursa odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa učestvovanjem u kreativnom konkursu (npr. u vezi sa troškovima učestvovanja, onemogućavanjem učestvovanja u kreativnom konkursu u skladu sa uslovima učestvovanja).

U svrhu obaveštavanja tokom konkursa, učesnik konkursa dopušta upotrebu različitih komunikacionih kanala (telefon, pošta, elektronska pošta, obaveštenje na Facebook profilu, i drugo). Sve pritužbe i reklamacije učesnika konkursa rešava Organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti učesnika konkursa.

Organizator zadržava pravo promene pravila i uslova učestvovanja u kreativnom konkursu, bez obaveze prethodne najave.

Kreativni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.

Beograd,
07.03.2019. godine

Autor fotografije i plakata: Jovana Ćika Novaković


Facebook


Instagram